Deklaracja dostępności serwisu Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej

Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Chabros, adres poczty elektronicznej lukasz.chabros@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 698987577. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej

Adres organu odwoławczego: ul. 6 Sierpnia 20 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: zddps@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: (81)888-80-45

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej wchodzą: Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Dzienny Dom Pomocy - Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne oraz Klub Samopomocy.

1. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny.Wejście do budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego znajduje się od strony ulicy 6 Sierpnia. Z prawej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku od frontu należy pokonać schody. Z lewej strony schodów wejściowych znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W celu przemieszczenia się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać schody. W budynku znajduje się platforma przyschodowa, przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem są oznaczenia kontrastowe na schodach. W budynku znajdują się ciągi komunikacyjne,przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  Pomieszczenia oznaczone są za pomocą PECS. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Pracownicy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego posiadają kompetencje w zakresie języka migowego.

2.Dzienny Dom Pomocy - Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne i Klub Samopomocy 

Wejście do budynku Dziennego Domu Pomocy - Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjnego znajduje się od strony ulicy Wróblewskiego. Budynek jednokondygnacyjny.  Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy schodach wejściowych do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od strony parkingu, z tyłu budynku również znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, jak również oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajdują się ciągi komunikacyjne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Pracownicy nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Udogodnienia

Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego i Dziennego Domu Pomocy - Centrum Integracyjno - Rehabilitacyjnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Na parkingu, przy wejściu do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego i Dziennego Domu Pomocy - Centrum Integracyjno - Rehabilitacyjnego jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Przed budynkiem znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Strona internetowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niesłyszących.

Inne informacje i oświadczenia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-COV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa, w placówkach wchodzących w skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej podjęte zostały działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W związku z powyższym wejście do placówek zostało zamknięte dla osób postronnych. 

Rodzice komunikują się z terapeutami poprzez wspólnie ustalone komunikatory.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami placówek należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk. Przed wejściem do budynku podopiecznym oraz opiekunom prawnym/rodzicom mierzona jest temperatura. 

Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo wskazane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami na rzecz kontaktów drogą telefoniczną lub e-mailową. Kontakt telefoniczny: (81) 888 - 80 – 45, e-mail: zddps@um.pulawy.pl

DOA (81) 887-85-33

DDP-CIR (81) 886-36-50

Powrót na początek strony